Nieuwsbrief  aug. 2019

 

Aan de vrienden van Stichting Together

 

Het heeft even geduurd
De vrijwilligers van Stichting Together zijn nog steeds druk in de weer met de projecten in India. In de 17 jaar van het bestaan van de stichting is er op een geleidelijke en gedegen manier aan verschillende projecten gewerkt. De belangrijkste waren o.a. de stenen huisjes en de waterprojecten. Telkens als een deel gereed was kon een volgend soortgelijk project worden opgepakt. De afgelopen jaren is het inzicht en de manier van aanpak echter drastisch veranderd. Het zijn nu projecten geworden die zelfredzaamheid moeten realiseren. Wij hebben die samen gebracht in een Together Self Supporting Centre. Hierbij wordt veel inzet gevraagd van de mensen ter plaatse, maar ook van onze vrijwilligers. Dat betekent dat we veel langer met de zelfde projecten bezig zijn en voor een nieuwsbrief is dat minder interessant. Toch willen we graag de ontwikkelingen van de afgelopen maanden met u delen. Stabiliseren, uitbreiden en optimaliseren is nu de belangrijkste uitdaging, dat lukt aardig maar kost veel tijd. Daarom heeft het wat langer geduurd voor er weer een nieuwsbrief was.

Foto: Het Togetherhome

 

Uitbreiden en optimaliseren Self Supporting Centre

De afgelopen maanden zijn we bezig geweest met een aantal projecten binnen het centrum om verder te werken aan het uiteindelijke doel, het Self Supporting te maken. Het melkveebedrijf heeft nu de beschikking over een eigen stier, daardoor hoeft er niet zo vaak een beroep worden gedaan op de veearts voor kunstmatige inseminatie.

Het melkveebedrijf heeft tijd nodig om op volle kracht te komen. Het beschikt momenteel over 44 dieren, waarvan 17 melkkoeien, 12 koeien die nog geen melk geven en 15 kalveren. De melk wordt goed verkocht, er is veel vraag naar deze kwalitatief zeer goede melk. Elders verkochte melk is vaak verdund met water. Af en toe wordt er ijs gemaakt en verkocht.

De geiten- en kippenboerderij komt langzaam op gang. Er wordt gewerkt aan het uitbreiden tot de gewenste aantallen. Er zijn al eieren voor eigen gebruik maar te weinig voor de verkoop. Geitenvlees wordt wel goed verkocht.

 

Water

Ook op gebied van water en watergebruik worden stappen gezet. Er wordt een opvangtank gebouwd om het water dat in de boerderijen gebruikt wordt op te vangen en te hergebruiken op het land. Verder is er inmiddels een zogenoemd drupsysteem in werking waarmee de onlangs aangeplante citrusbomen van het nodige water worden voorzien. Een nuttige investering want de citrusvruchten kunnen straks nieuwe inkomsten opleveren.
 

Foto:  Het drupsysteem voor de citrusbomen

 

Togetherhome

In het Togetherhome verblijven momenteel zo’n 16 mensen met een verstandelijke- of psychische beperking. Voor een deel niet de bewoners die wij voor ogen hadden maar wel een groep waarvoor opvang heel hard nodig is. De Indiase overheid geeft voor de opvang van die mensen ook meer subsidie en dat is voor het Togetherhome ook belangrijk.

Volgens de paters ter plaatse is dit de beste oplossing. Ook de organisatie Wilde Ganzen had bedenkingen bij de situatie dat niet uitsluitend mensen met een verstandelijke beperking zijn opgenomen. We hopen toch goed contact te kunnen blijven houden met Wilde Ganzen. Een aantal bewoners van het Togetherhome helpt mee, ondermeer op de boerderijen. Anderen maken zeep en olie voor de verkoop. Zoals gepland, een zinvolle dagbesteding. 

Inmiddels is er ook een vervoermiddel aangeschaft. Die wordt voornamelijk gebruikt voor het noodzakelijke vervoer van bewoners van het Togetherhome voor bezoek aan een arts, ziekenhuis of revalidatie.  

 


 Foto: De bewoners van het Togetherhome

 

Sponsoring gezocht voor stages

De afgelopen jaren hebben zeven studenten van de agrarische hogeschool HAS in ’s-Hertogenbosch en Venlo hun buitenlandstage in praktijk gebracht bij onze projecten in India. Zowel voor de studenten als voor de betreffende projecten is dat erg succesvol gebleken. We waren dan ook onaangenaam verrast dat er momenteel geen enkele gegadigde zich heeft aangemeld. Inmiddels is duidelijk geworden dat het een financieel probleem betreft. Enkele bij de HAS betrokken organisaties hadden tot nu toe steeds een financiële bijdrage geleverd waardoor het voor studenten haalbaar werd maar die zijn er nu mee gestopt. Stichting Together heeft niet de middelen om die kosten te dragen. We zijn dus op korte termijn op zoek naar sponsoren die deze stages weer mogelijk willen maken. Zowel voor de projecten als voor de studenten is het belangrijk als we daar mee door kunnen gaan.
Ook voor het Togetherhome hebben we stageplaatsen beschikbaar, maar dan voor studenten uit de zorgsector.

 

Medische post bij het Togetherhome

Er zijn plannen om bij het Togetherhome een  medische post te starten. Voor de bewoners is dat belangrijk omdat die toch boven gemiddeld vaak een arts nodig hebben. Ook mensen uit de omliggende dorpen kunnen dan van deze medische post gebruik maken. Het vergroot op die manier tevens de betrokkenheid van de plaatselijke bevolking met het Self Supporting Centre. Momenteel wordt overlegd en uitgezocht hoe we dit het beste kunnen realiseren en gaan daarna ook op zoek naar een of meerdere sponsoren. 

 

Projectreis

De volgende projectreis staat gepland op januari 2020. Omdat we veel willen doen in korte tijd vraagt het een gedegen voorbereiding. Er wordt nu al voorzichtig gewerkt aan een programma dat in samenwerking met de paters Norbertijnen ter plaatse wordt samengesteld. Zoals gebruikelijk zijn de reis- en verblijfkosten voor de reizigers persoonlijk. Hiervoor wordt geen sponsorgeld gebruikt.